افت وزنی مصالح در برابر ضربه (Impact Value)

 

افت وزنی مصالح در برابر ضربه (Impact Value)

 
 
با تعیین مقدار خرد شدگی مصالح می توان یک اندازه نسبی از مقاومت مصالح را در مقابل ضربه بدست آورد که در بعضی مصالح با خرد شدگی جزیی مقاومت آن تغییر می‌کند. مصالحی که خرد شدگی آنها 30 درصد یا بیشتر است برای مصرف در بتن و آسفالت مناسب نیست. مصالح مطابق با استاندارد BS 812 با ضربات مشخصی در یک محفظه شکسته شده و افت وزنی آن تعیین می‌شود. در جدول 10 افت وزنی مصالح معدن شرکت سامان قدس 3 آورده شده است.