افت وزنی مصالح در برابر فشار (Crushing Value)

 
افت وزنی مصالح در برابر فشار (Crushing Value)
 

 
با تعیین مقدار خرد شدگی مصالح می توان یک اندازه نسبی از مقاومت مصالح را در مقابل فشار بدست آورد که در بعضی مصالح با خرد شدگی جزیی مقاومت آن تغییر می‌کند. مصالحی که خرد شدگی آنها 30 درصد یا بیشتر است برای مصرف در بتن و آسفالت مناسب نیست. مصالح مطابق با استاندارد BS812 با فشار مشخصی در یک محفظه فشرده شده و افت وزنی آن تعیین می‌شود. در جدول 11 افت وزنی مصالح معدن شرکت سامان قدس 3 آورده شده است.