تشریح نظری سنگدانه ها

روش نظری یا ماکروسکوپی خواص فیزیکی کانی ها که در شناسایی آنها اهمیت دارد مورد بررسی قرار می گیرد. این خواص شامل جلا، رنگ، سختی، رنگ خاک، رخ (کلیواژ)، چگالی نسبی، خاصیت مغناطیسی، طعم، بو، لمس، واکنش با اسید و شکل کانی ها می باشد. با شناسایی نوع سنگ می توان پی به خواص آن برد با بررسی مصالح موجود در معدن شرکت سامان قدس 3 به طور عمده هشت نوع سنگ مختلف وجود دارد که در جدول 1 آورده شده است.