درصد شکستگی مصالح سنگی

 

 
می دانیم بخش عمده بتن، آسفالت و مصالح راهسازی را سنگدانه ها تشکیل می دهند. یکی از پارامترهایی که در استقامت و قدرت باربری مصالح سنگی تأثیر زیادی دارد شکستگی مصالح می باشد. به دلیل این که دانه های مصالح سنگی شکسته شده دارای گوشه های تیز و سطحی ناصاف بوده و از این نظر دانه های این نوع مصالح بهتر در یکدیگر قفل و بست شده و دارای زاویه اصطکاک داخلی بیشتری نسبت به مصالح گرد گوشه هستند. در برخی از مشخصات فنی الزاماتی در خصوص درصد شکستگی مصالح سنگی عنوان شده است که هدف از این الزامات به حداکثر رساندن مقاومت برشی مصالح سنگی است که ناشی از افزایش زاویه اصطکاک داخلی بین مصالح سنگی می باشد. تعیین درصد شکستگی بر اساس استاندارد ASTM D5821 به دو صورت یک، دو یا چند جبهه گزارش می شود. به طور کلی وجه شکسته عبارت است از سطح گوشه دار، زبر یا شکسته یک ذره از مصالح سنگی که در اثر عملیات سنگ شکنی (Crushing) توسط وسایل مصنوعی یا طبیعت ایجاد شود. مطابق استاندارد زمانی یک وجه، شکسته محسوب می شود که مساحت تصویر آن حداقل به اندازه یک چهارم مساحت تصویر بزرگترین سطح مقطع عرضی سنگدانه بوده و لبه های آن به خوبی مشخص و تیز گوشه باشد. در جدول 13 درصد شکستگی مصالح نمونه گیری شده از معدن شرکت سامان قدس 3 آورده شده است.