درصد پولکی و سوزنی مصالح (تطویل و تورق)

 
اندازه و شکل سنگدانه ها در مقاومت و خواص لایه های مختلف روسازی، بتن و آسفالت تأثیر دارد. به منظور معرفی و بیان شکل ذرات آنها را به دانه های گردگوشه، شکسته، پولکی، سوزنی و غیره تقسیم بندی می‌کنند. دو مفهوم طویل و پولکی بودن سنگدانه ها را به ترتیب با شاخص هایی به نام های ضریب تطویل و ضریب تورق می‌سنجند. در بتن وجود دانه های پولکی و سوزنی باعث افزایش آب اختلاط و افزایش سیمان مصرفی در مخلوط بتن می گردد. حداکثر ضرایب مجاز تطویل و تورق در آیین نامه های مختلف و در پروژه های بتنی، آسفالتی و خاکی بین 25 تا 45 متغیر می‌باشد. این آزمایش طبق استانداردهای Section105.1,105.2,BS812 انجام می گیرد. در جدول 12 درصد سنگدانه های پولکی و سوزنی برای معدن شرکت سامان قدس 3 ارایه گردیده است.